FAQs Complain Problems

सूचना :

यस कार्यालयद्वारा आह्वान ठेक्का नं. ROAD/NCB/RAK-3/78/79, ROAD/NCB/RAK-4/78/79 र ROAD/NCB/RAK-5/78/79 को सम्बन्धमा निम्न सूचना बमोजिम नै हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: