FAQs Complain Problems

सूचना :

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०८०/८१ दोस्रो त्रैमासिक ८०/८१ PDF icon 2nd quater.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०८०/८१ प्रथम त्रैमासिक ८०/८१ PDF icon 1st quarter.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० चौथो त्रैमासिक ८०/८१ PDF icon 4th ins 079-080.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० तेस्रो त्रैमासिक ७९/८० PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९-८० तेस्रो त्रैमासिक.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० दोश्रो त्रैमासिक ७९/८० PDF icon सा.सु. भत्ता २०७९-८० दोश्रो किस्ता.pdf
आ.व. २०७९/८० का लागि नवीकरण भएका लाभग्राहीहरुको सूची। ७९/८० PDF icon Renewed List_2079-80.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७९/८० पहिलो त्रैमासिक ७९/८० PDF icon सा.सु. भत्ता २०७९-८० पहिलो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७८/७९ चौथो त्रैमासिक ७८/७९ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७८-७९ चौथो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७८/७९ तेश्रो त्रैमासिक ७८/७९ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७८-७९ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७८/७९ दोस्रो त्रैमासिक ७८/७९ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७८-७९ दोस्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७८/७९ पहिलो त्रैमासिक ७८/७९ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७८-७९ पहिलो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ तेश्रो चौमासिक ७७/७८ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ दोश्रो चौमासिक ७७/७८ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७७/७८ प्रथम चौमासिक ७७/७८ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७७-७८ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ तेस्रो चौमासिक ७६/७७ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ दोस्रो चौमासिक ७६/७७ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७६/७७ प्रथम चौमासिक ७६/७७ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७६-७७ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ तेस्रो चौमासिक ७५/७६ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ तेश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ दोश्रो चौमासिक ७५/७६ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ दोश्रो किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७५/७६ प्रथम चौमासिक ७५/७६ PDF icon सा.सु. भत्ता २०७५-७६ प्रथम किस्ता.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही विवरण आ.व.२०७४/७५ प्रथम चौमासिक ७४/७५ PDF icon सासु राक्सिराङ्गको प्रगति-१.pdf