FAQs Complain Problems

सूचना :

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट किताब।
राक्सिराङ्ग गाउँ सभाको चौधौँ अधिवेशन (बजेट) सम्पन्न।
गाउँसभाको तेह्रौँ अधीवेशनको बैठकको निर्णय
आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट किताब।
राक्सिराङ्ग गाउँसभाको बाह्रौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक सम्पन्न। विनियोजन विधेयक, २०७९, न्यायिक समितिको सदस्य मनोनयन, आगामी आ.व. २०७९/०८० को राजस्व तथा व्ययको अनुमान(बजेट), विधायन समिति र लेखा समितिको गठन र चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पेश।
गाउँसभाको एघारौं (हिउँदे ) अधिवेशनको निर्णयहरु
मध्यकालीन खर्च संरचना
आवधिक योजना
आ.व.२०७८/०७९ को रातो किताब
राक्सिराङ्ग गाउँ सभाको दसौं अधिवेशनको निर्णयहरु (२०७८ असार १०)
राक्सिराङ्ग गाउँसभाको नवौं अधिवेशनको बैठकको निर्णय (मिति २०७७-०९-२७)
राक्सिराङ्ग गाउँसभाको आठौँ विशष अधिवेशनको बैठकको निर्णय (मिति २०७७-०६-२६)
रातो किताव आ.व.२०७७-७८
राक्सिराङ्ग गाउँसभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो (मिति २०७७-०३-१०) र दोश्रो (मिति २०७७-०३-१६)बैठकको निर्णय
बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम - २०७७-०७८
संसोधित बजेट आ.व.२०७६/७७
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट -२०७६-०७७
आयव्यय विवरण २०७५/०७६
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको बजेट- २०७६/०७७
आ.व.२०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम
संसोधित बजेट आ.व.२०७५/०७६
वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट( रातो किताब ) २०७५/०७६
नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६
क्रमागत खा.पा.आयोजनाहरु संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय
बजेट २०७५/०७६
संसोधित बजेट २०७४/७५
बजेट २०७४/७५