FAQs Complain Problems

समाचार :

राजपत्र

19 राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
14. न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
09. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
बजार अनुगमन निर्देशिका
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली
उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचन सम्बन्धी कार्यविधि
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि,२०७४
कोरोना भाईरस (SARS COVID -2) संक्रमण रोकथाम तथा COVID अस्पताल संचालन कार्ययोजना-२०७८
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक सङ्कलन र नाप नक्सा सम्बन्धी कार्ययोजना , २०७८
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
नदीजन्य पदर्थको संकलन एवं विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धि कार्ययोजना, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यबिधि, २०७७
राक्सिराङ्ग अस्पताल व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७७
आ.व.२०७७-०७८ को वार्षिक कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विद्यालय प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि, २०७७
मानव बेचबिखन ओसारपसार तथा नियन्त्रण स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७
महिला समूह, महिला समिति तथा निगरानी समुह गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
लकडाउन अवधिमा उद्योग, कृषि उपज, निजि आवास सहित विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाह कार्य संचालन मार्गदर्शन, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन तथा सुविधा (प्रथम संसोधन) समबन्धि कार्यविधि, २०७६
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको ब्याक हो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

Pages