FAQs Complain Problems

समाचार :

राजपत्र

विद्यालय प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई कार्यविधि, २०७७
विनियोजन ऐन, २०७७
आर्थिक ऐन, २०७७
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८
होम स्टे संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४
स्थानीय वन ऐन, २०७८
विपद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
विनियोजन ऐन, २०७८
आर्थिक ऐन, २०७८
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७८
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७८
छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन, अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
बजार अनुगमन निर्देशिका
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली
उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचन सम्बन्धी कार्यविधि
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि,२०७४
कोरोना भाईरस (SARS COVID -2) संक्रमण रोकथाम तथा COVID अस्पताल संचालन कार्ययोजना-२०७८
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक सङ्कलन र नाप नक्सा सम्बन्धी कार्ययोजना , २०७८
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
नदीजन्य पदर्थको संकलन एवं विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धि कार्ययोजना, २०७७
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यबिधि, २०७७

Pages