FAQs Complain Problems

सूचना :

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो बैठक मिति २०८०-०६-२३
आ.व. २०८०-८१ को चौथो बैठक मिति २०८०-०७-२४
आ.व. २०८०-८१ को पाचौं बैठक मिति २०८०-०८-२९
आ.व. २०८०-८१ को छैठौं बैठक मिति २०८०-०९-१२
आ.व. २०८०-८१ को सातौँ बैठक मिति २०८०-०९-२०
आ.व. २०८०-८१ को आठौँ बैठक मिति २०८०-०९-२२
आ.व. २०८०-८१ को नवौँ बैठक मिति २०८०-१०-२३
आ.व. २०८०-८१ को दशौँ बैठक मिति २०८०-११-१५
आ.व. २०८०-८१ को एघारौँ बैठक मिति २०८०-१२-१९
आ.व. २०८०-८१ को पहिलो बैठक मिति २०८०-०४-३०
आ.व. २०८०-८१ को दोस्रो बैठक मिति २०८०-०५-२९
आ.व. २०७९-८० को पन्ध्रौं बैठक मिति २०८०-०३-२१
आ.व. २०७९-८० को चौधौं बैठक मिति २०८०-०३-०८
आ.व. २०७९-८० को तेह्रौँ बैठक मिति २०८०-०२-२९
आ.व. २०७९-८० को बाह्रौँ बैठक मिति २०८०-०१-२१
आ.व. २०७९-८० को एघारौँ बैठक मिति २०७९-१२-२७
आ.व. २०७९-८० को दशौँ बैठक मिति २०७९-१२-२१
आ.व. २०७९-८० को नवौं बैठक मिति २०७९-११-२६
आ.व. २०७९-८० को आठौँ बैठक मिति २०७९-१०-२६
आ.व. २०७९-८० को सातौँ बैठक मिति २०७९-०९-२७
आ.व. २०७९-८० को छैठौं बैठक मिति २०७९-०९-२०
आ.व. २०७९-८० को पाचौं बैठक मिति २०७९-०८-१६
आ.व. २०७९-८० को चौथो बैठक मिति २०७९-०८-०९
आ.व. २०७९-८० को तेस्रो बैठक मिति २०७९-०७-०१
आ.व. २०७९-८० को दोस्रो बैठक मिति २०७९-०५-२६
आ.व. २०७९-८० को पहिलो बैठक मिति २०७९-०४-१९
७९ औं बैठक मिति २०७९-०३-२६
७८ औं बैठक मिति २०७९-०३-१०
७७ औं बैठक मिति २०७९-०३-०६
७६ औं बैठक मिति २०७९-०२-२५
७५ औं बैठक मिति २०७८-१२-१९
७४ औं बैठक मिति २०७८-११-२६
७३ औं बैठक मिति २०७८-१०-२६
७२ औं बैठक मिति २०७८-०९-२८
७१ औं बैठक मिति २०७८-०९-२६
७० औं बैठक मिति २०७८-०८-२२
६९ औं बैठक मिति २०७८-०७-२५
६८ औं बैठक मिति २०७८-०६-२४
६७ औं बैठक मिति २०७८-०६-०७
६६ औं बैठक मिति २०७८-०४-१२
६५ औं बैठक मिति २०७८-०३-२५
६४ औं बैठक मिति २०७८-०३-०९
६३ औं बैठक मिति २०७८-०३-०८
६२ औं बैठक मिति २०७८-०२-२४
६१ औं बैठक मिति २०७८-०१-२०
६० औं बैठक मिति २०७७-१२-२६
५९ औं बैठक मिति २०७७-१२-११
५८ औं बैठक मिति २०७७-११-२६
५७ औं बैठक मिति २०७७-१०-२८
५६ औं बैठक मिति २०७७-०९-२६
५५ औं बैठक मिति २०७७-०९-१२
५४ औं बैठक मिति २०७७-०८-२६
५३ औं बैठक मिति २०७७-०७-२६
५२ औं बैठक मिति २०७७-०६-३०
५१ औं बैठक मिति २०७७-०६-२६
५० औं बैठक मिति २०७७-०६-१२
४९ औं बैठक मिति २०७७-०४-२०
४८ औं बैठक मिति २०७७-०३-३०
४७ औं बैठक मिति २०७७-०३-१५
४६ औं बैठक मिति २०७७-०३-१०
४५ औं बैठक मिति २०७७-०३-०९
४४ औं बैठक मिति २०७७-०२-२६
४३ औं बैठक मिति २०७७-०१-२६
४२ औं बैठक मिति २०७६-१२-०९
४१ औं बैठक मिति २०७६-११-०८
४० औं बैठक मिति २०७६-१०-२३
३९ औं बैठक मिति २०७६-१०-०७
३८ औं बैठक मिति २०७६-०९-२४
३७ औं बैठक मिति २०७६-०९-०७
३६ औं बैठक मिति २०७६-०८-०२
३५ औं बैठक मिति २०७६-०५-२६
३४ औं बैठक मिति २०७६-०५-०८
३३ औं बैठक मिति २०७६-०४-०७
३२ औं बैठक मिति २०७६-०३-२४
३१ औं बैठक मिति २०७६-०३-०८
३० औं बैठक मिति २०७६-०२-२६
२९ औं बैठक मिति २०७६-०१-२६
२८ औं बैठक मिति २०७६-०१-०६
२७ औं बैठक मिति २०७५-११-२२
२६ औं बैठक मिति २०७५-१०-१५
२५ औं बैठक मिति २०७५-१०-०७
२४ औं बैठक मिति २०७५-०९-२९
२३ औं बैठक मिति २०७५-०९-०५
२२ औं बैठक मिति २०७५-०८-०६
२१ औं बैठक मिति २०७५-०७-०७
२० औ बैठक मिति २०७५-०६-२८
१९ औं बैठक मिति २०७५-०६-१०
१८ औं बैठक मिति २०७५-०५-०७
१७ औं बैठक मिति २०७५-०४-०७
१६ औं बैठक मिति २०७५-०३-२०
१५ औं बैठक मिति २०७५-०३-०९
१४ औं बैठक मिति २०७५-०३-०८
१३ औं बैठक मिति २०७५-०२-२५
१२ औं बैठक मिति २०७५-०२-१७
११ औं बैठक मिति २०७५-०२-०७
दशौँ बैठक मिति २०७४-१२-३०
नवौं बैठक मिति २०७४-१२-०८
आठौँ बैठक मिति २०७४-०९-२१
सातौं बैठक मिति २०७४-०९-१६
छैठौं बैठक मिति २०७४-०९-१४
पाचौं बैठक मिति २०७४-०७-२२
चौथौं बैठक मिति २०७४-०७-१०
तेश्रो बैठक मिति २०७४-०६-०८
दोस्रो बैठक मिति २०७४-०५-०२
पहिलो बैठक मिति २०७४-०२-३१