FAQs Complain Problems

सूचना :

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निम्न सूचना अनुसार यस कार्यालयद्वारा आव्हान गरिएको बोलपत्र मिति २०७६/१२/०२ गते खोलिनु पर्नेमा मिति २०७६/१२/०३ गते खोलिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको निम्न सूचना अनुसार यस कार्यालयद्वारा आव्हान गरिएको बोलपत्र  मिति २०७६/१२/०२ गते खोलिनु पर्नेमा  मिति २०७६/१२/०३ गते खोलिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: